Polityka prywatności


Przeczytaj dokładnie tę politykę prywatności. Dzięki temu dowiesz się, które dane są przetwarzane przez nas i naszego dostawcę usług technicznych app smart GmbH (Wiesbaden), kiedy odwiedzasz naszą aplikację / witrynę i składasz zamówienie oraz w jaki sposób i przez kogo dane są używane.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie za Twoją zgodą lub jeśli wymaga tego prawo. W zakresie, w jakim zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych nie jest już dozwolone przez prawo, niniejszym oświadczasz, że zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, klikając odpowiednie pole w zakresie rejestracji i / lub zamówienia za pośrednictwem aplikacji / strony internetowej. Zgadzając się na politykę prywatności, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji i / lub procesu zamówień w celach określonych poniżej.
Aplikacja smart GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć na ogół luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przesłać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje


Oświadczenie o ochronie prywatności aplikacji app smart GmbH opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

a) Dane osobowe


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej, mogą być zidentyfikowane.

b) Osoba której dotyczy przetwarzanie danych


Osoba której dotyczy przetwarzanie danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie


Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takimi jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, używanie, z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur; ujawnienie poprzez złożenie, rozpowszechnienie lub inną formę zapewnienia, pojednania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania


Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) Profilowanie


Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności, zachowania, miejsca pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej w celu analizowania lub przewidywania.

f) Pseudonimizacja


Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostały przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub kontroler


Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi organami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

h) Podmiot przetwarzający


Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca


Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

j) Strony trzecie


Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot niż osoba zainteresowana, osoba odpowiedzialna, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione bezpośrednio do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający.

k) Zgoda


Zgoda to dowolne oświadczenie woli wydane dobrowolnie przez osobę zainteresowaną w sposób świadomy i niedwuznaczny w formie oświadczenia dla konkretnego przypadku, lub jakikolwiek inny wyraźny akt afirmatywny, wskazanie podmiotowi danych, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą.

2. Nazwa i adres administratora i kontrolera danych osobowych


Administrator odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:
app smart GmbH Abraham-Lincoln-Str. 7 65189 Wiesbaden Deutschland
Tel.: 0611236350
E-Mail: service@app-smart.de
Website: www.app-smart.com


3. Gromadzenie ogólnych danych i informacji


Strona internetowa (właściciel: ) zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa uzyskuje dostęp do danej osoby lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Wykrywane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu,(3) strona internetowa, z której na naszą stronę wchodzi system dostępu (tzw. Polecający), (4) strony podsieci, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu i (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji app smart GmbH nie wyciąga wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Raczej te informacje są potrzebne żeby (1) poprawnie dostarczać zawartość naszej strony internetowej, (2) aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej, jak również reklamy dla niej, (3) w celu zapewnienia stałego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.Te anonimowo zbierane dane i informacje są oceniane przez app smart GmbH z jednej strony statystycznie i dalej w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z
plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczy problem.

4. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych


Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, w zależności od przypadku, przez europejskie dyrektywy lub rozporządzenia lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które zostały przewidziane przez administratora.
Jeżeli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez inny właściwy organ ustawodawczy, dane osobowe są rutynowo blokowane i usuwane zgodnie z przepisami prawnymi.

5. Prawa osoby dotknięteja) rawo do potwierdzenia


Osoba dotknięta ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, zwrócić się do administratora o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.Jeżeli osoba dotknięta chce skorzystać z tego potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, w dowolnym momencie, uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, do bezpłatnego uzyskania od administratora informacji na temat przechowywanych danych osobowych na jego temat oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekaże osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:
- Cele przetwarzania
- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
- Odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
- Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
- Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
- Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
- Jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
- istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania danych.
Ponadto osoba dotyczącej przetwarzanie danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.
Jeżeli osoba dotyczącej przetwarzanie danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba ta ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, również za pomocą oświadczenia uzupełniającego - na życzenie.
Jeżeli osoba dotyczącej przetwarzanie danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do anulowania (prawo do bycia zapomnianym)


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:
- Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetworzone, co do których nie są już potrzebne.
- Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której prowadzono przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie ogólnego RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania.
- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (1) RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (2) RODO.
- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
- Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
- Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli jedna z powyższych przyczyn jest prawidłowa, a osoba zainteresowana chce rozpocząć usunięcie danych osobowych przechowywanych w app smart GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik app smart GmbH dopilnuje, aby wniosek o usunięcie został natychmiast wypełniony.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez app smart GmbH i jeśli nasza firma jest odpowiedzialna za usunięcie danych osobowych zgodnie z Art. 17 § 1 DS-GVO, app smart GmbH podejmie odpowiednie kroki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba której dotyczą dane wystąpiła z wnioskiem, aby inni administratorzy danych usunęli wszelkie linki lub kopie, lub replikacje tych danych osobowych o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik app smart GmbH zorganizuje wszystko co konieczne w tym indywidualnym przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:
- Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
- Osoba której przetwarzane dane dotyczą ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej są ważniejsze niż interesy osoby której dane te dotyczą.
Jeżeli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba której dane dotyczą pragnie poprosić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych w app smart GmbH, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie. Pracownik app smart GmbH zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

f) Możliwość przenoszenia danych


Każda osoba,której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania tych danych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie.Ma również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej, bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przewidzianej w Art. 6 ust.1 (a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur,chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej przekazanej administratorowi.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i jeżeli nie ma to wpływu na prawa i wolność innych osób.
Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem app smart GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych,z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, ma prawo przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jej danych osobowych. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
App smart GmbH nie przetwarza danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić, że istnieją zasadne i uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie to jest stwierdzeniem, działaniem lub obroną roszczeń prawnych.
Jeżeli app smart GmbH przetwarza dane osobowe w celu obsługi marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z takim bezpośrednim marketingiem. Jeśli osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się app smart GmbH wobec przetwarzania jej danych w celach marketingu bezpośredniego, app smart GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tego typu celów.
Ponadto osoba której dotyczy przetwarzanie danych, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji,zgodnie z Art. 89 par. 1 DS GMO ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba której przetwarzanie danych dotyczy, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem app smart GmbH lub innym pracownikiem. Osoba ta może również bezpłatnie, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) decyzje automatyczne podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku, w tym profilowanie


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, tak jak przyznaje to prawodawca europejski, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco je narusza; chyba że decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, app smart GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez kontrolera, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

6. Polityka prywatności w zakresie używania i korzystania z Facebooka


Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa
Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.
Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba, której przetwarzanie danych dotyczy mieszka poza USA lub Kanadą, to Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie przez odpowiedni składnik Facebooka powoduje pobranie reprezentatywnego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.
Jeżeli osoba której przetwarzanie danych dotyczy jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretne podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli dana osoba dodaje komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka danej osoby i zapisuje te dane osobowe.
Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie prześle takich informacji do Facebooka, może
jednak tego dokonać poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wejściem na naszą stronę internetową.
Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych na Facebooku. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych na Facebooku.

7. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące używania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)


Kontroler zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Między innymi usługa analizy sieci zbiera dane, na którą stronę internetową osoba trafiła (tzw. osoby odsyłające), do której podstrony strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i na jak długo podczas pobytu była oglądana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.
Firma obsługująca komponent Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Kontroler wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adresy IP dostępu do Internetu osoby, której dane dotyczą, zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.
Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny..Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny, a moduł Google Analytics został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby której dane dotyczą jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych
osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwiają śledzenie prowizji.
Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.
Osoba, której dotyczy przechowywanie danych może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zapobiec ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i uniemożliwiać ich gromadzenie w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba ta musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność.Jeśli system informatyczny osoby której dane dotyczą zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w jej obszarze kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki.
Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie ​https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.​

8. Forma płatności: Polityka prywatności Klarna jako płatność


Kontroler ma zintegrowane komponenty Klarna na tej stronie. Klarna jest dostawcą internetowych usług płatniczych, który umożliwia dokonywanie zakupów na koncie lub elastycznych płatności ratalnych. Ponadto Klarna oferuje inne usługi, takie jak ochrona kupujących lub kontrole tożsamości i kredytów.

Operatorem firmy Klarna jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze "zakup na koncie" lub "zakup ratalny" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby, zostaną automatycznie przesłane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego lub w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej.
Dane osobowe przesyłane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, a także inne dane wymagane do przetworzenia rachunku lub raty kredytu. W celu wykonania umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. W szczególności może istnieć wzajemna wymiana informacji dotyczących płatności, takich jak dane bankowe, numer karty, data wygaśnięcia i kod CVC, liczba pozycji, numer artykułu, dane dotyczące towarów i usług, ceny i podatki, informacje o wcześniejszych działaniach zakupowych lub inne informacje na temat sytuacji finansowej danej osoby.
Celem przekazywania danych jest w szczególności weryfikacja tożsamości, administracja płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Klarnie dane osobowe, w szczególności jeżeli istnieje uzasadnione zainteresowanie przeniesieniem. Dane osobowe wymieniane między Klarną a kontrolerem są przekazywane Klarnie do biur informacji kredytowej. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Klarna przenosi również dane osobowe do firm stowarzyszonych (Grupa Klarna) oraz usługodawców lub podwykonawców, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zleceniu.
W celu podjęcia decyzji o ustanowieniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego, Klarna gromadzi i wykorzystuje dane i informacje dotyczące wcześniejszych zachowań płatniczych osoby której dane dotyczą, a także wartości prawdopodobieństwa ich zachowania w przyszłości (tzw. Scoring). Obliczanie punktacji odbywa się na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przeciwko Klarna. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Polityka prywatności obowiązująca w firmie Klarna znajduje się na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_en/data_protection.pdf.​

9. Płatność: Polityka prywatności PayPal jako płatność


Kontroler posiada zintegrowane komponenty z serwisu PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi rachunkami prywatnymi lub biznesowymi.

Ponadto PayPal ma możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. System PayPal umożliwia inicjowanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przyjmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.
Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.
Jeżeli osoba której dane dotyczą wybierze opcję "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby, zostaną automatycznie przesłane do serwisu PayPal. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.
Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. W celu wykonania umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.
Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Kontroler dostarczy PayPal dane osobowe, w szczególności jeśli istnieje uzasadnione zainteresowanie transferem. Dane osobowe wymieniane między systemem PayPal a kontrolerem mogą być przekazywane przez PayPal do agencji raportujących. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Firma PayPal może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług lub podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zleceniu.
Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Polityka prywatności firmy PayPal jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.​

10. Metoda płatności: Polityka prywatności dla Sofortüberweisung jako płatności


Kontroler ma zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie. Sofortüberweisung to usługa płatnicza umożliwiająca bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung stanowi techniczną procedurę, za pośrednictwem której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Umożliwia to handlowcom dostarczanie towarów, usług lub pobrań do klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.
Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą wybiera "Sofortüberweisung" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Po wybraniu tej opcji płatności osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.
Podczas zakupu przez Sofortüberweisung kupujący przekazuje PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung następnie dokonuje przelewu do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu stanu konta i wyszukaniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Wykonanie transakcji finansowej jest następnie automatycznie przekazywane do sprzedawcy internetowego.
Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności.Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Sofortüberweisung inne dane osobowe, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w przeniesieniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem danych mogą, w pewnych okolicznościach, zostać przekazane biurom informacji kredytowej przez Sofortüberweisung. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe do firm powiązanych i usługodawców lub podwykonawców, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w zleceniu.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Odpowiednie przepisy Sofortüberweisung dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie ​https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.​

11. Podstawa prawna przetwarzania


Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia,
przetwarzanie opiera się na: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej.Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d oparte są na RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I lit. f Bazują na DS-GMO. Na tej podstawie prawnej, operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby osoba której dane dotyczą była klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie, RODO).

12. Korzystne interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią


Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f i jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

13. Czas przechowywania danych osobowych


Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

14. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby której dane dotyczą w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia


Wyjaśniliśmy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba której dane dotyczą przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone.
Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zamknięta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz
pracownik poinformuje osobę indywidualnie w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku dostarczenia danych osobowych.

15. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji


Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAAUCAYAAACj6Wu2AAAB2klEQVR4Xu3bv8vNYRjH8dfj1yDKZFUGWVik8BfYMAr1jCZKKYMyKqX8KGUSGSxkYjWalB+TUgYrxR8gHd1Hx5P09N2ezvuMp65O96urPt3Xde4VfRJIIIEEEpggsDKhppIEEkgggQQUIDVBAgkkkMAkgSkBcg/bcRVfJv1qRQkkkEACG15gSoD8wE4cxPsNL9ABEkgggQQmCRQgk9gqSiCBBBL4V4AcwUU8wkscwy3sx3OcG2zdQOqfBBJIYIkF5gGyFSdxGYeHxwm8wLcxslrLVIAsceN09AQSSGAWIGdxE7sHx0fcxwPsw+uxLD+KbfjUDaTGSSCBBBKYBcgznBoUp/FkgeUKruMhVsf3LdHrmwQSSCCB3+9AzuPGwpjq1bh9PMW1Mda6iwsFSB2TQAIJJDAXmO9AdoxR1mwHsndhB7IHd/AOh8b7j++NsGqgBBJIIIG1/8LajOO4hNt4i88Lu5EtCwHTEr3+SSCBBJZY4H/vQDbhJ87g8TB6g10jRA7gwxLbdfQEEkhgqQXW+5BwdjOZBcfXpdbq8AkkkEACfwTWGyCRJZBAAgkk8JdAAVJDJJBAAglMEihAJrFVlEACCSRQgNQDCSSQQAKTBAqQSWwVJZBAAgn8At6VMhXUJ+AeAAAAAElFTkSuQmCCdiv class >

Polityka prywatności


Przeczytaj dokładnie tę politykę prywatności. Dzięki temu dowiesz się, które dane są przetwarzane przez nas i naszego dostawcę usług technicznych app smart GmbH (Wiesbaden), kiedy odwiedzasz naszą aplikację / witrynę i składasz zamówienie oraz w jaki sposób i przez kogo dane są używane.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie za Twoją zgodą lub jeśli wymaga tego prawo. W zakresie, w jakim zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych nie jest już dozwolone przez prawo, niniejszym oświadczasz, że zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, klikając odpowiednie pole w zakresie rejestracji i / lub zamówienia za pośrednictwem aplikacji / strony internetowej. Zgadzając się na politykę prywatności, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji i / lub procesu zamówień w celach określonych poniżej.
Aplikacja smart GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć na ogół luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przesłać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje


Oświadczenie o ochronie prywatności aplikacji app smart GmbH opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

a) Dane osobowe


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej, mogą być zidentyfikowane.

b) Osoba której dotyczy przetwarzanie danych


Osoba której dotyczy przetwarzanie danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie


Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takimi jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, używanie, z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur; ujawnienie poprzez złożenie, rozpowszechnienie lub inną formę zapewnienia, pojednania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania


Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) Profilowanie


Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności, zachowania, miejsca pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej w celu analizowania lub przewidywania.

f) Pseudonimizacja


Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostały przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub kontroler


Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi organami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

h) Podmiot przetwarzający


Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca


Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

j) Strony trzecie


Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot niż osoba zainteresowana, osoba odpowiedzialna, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione bezpośrednio do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający.

k) Zgoda


Zgoda to dowolne oświadczenie woli wydane dobrowolnie przez osobę zainteresowaną w sposób świadomy i niedwuznaczny w formie oświadczenia dla konkretnego przypadku, lub jakikolwiek inny wyraźny akt afirmatywny, wskazanie podmiotowi danych, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą.

2. Nazwa i adres administratora i kontrolera danych osobowych


Administrator odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:
app smart GmbH Abraham-Lincoln-Str. 7 65189 Wiesbaden Deutschland
Tel.: 0611236350
E-Mail: service@app-smart.de
Website: www.app-smart.com


3. Gromadzenie ogólnych danych i informacji


Strona internetowa (właściciel: ) zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa uzyskuje dostęp do danej osoby lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Wykrywane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu,(3) strona internetowa, z której na naszą stronę wchodzi system dostępu (tzw. Polecający), (4) strony podsieci, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu i (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji app smart GmbH nie wyciąga wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Raczej te informacje są potrzebne żeby (1) poprawnie dostarczać zawartość naszej strony internetowej, (2) aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej, jak również reklamy dla niej, (3) w celu zapewnienia stałego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.Te anonimowo zbierane dane i informacje są oceniane przez app smart GmbH z jednej strony statystycznie i dalej w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z
plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczy problem.

4. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych


Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, w zależności od przypadku, przez europejskie dyrektywy lub rozporządzenia lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które zostały przewidziane przez administratora.
Jeżeli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez inny właściwy organ ustawodawczy, dane osobowe są rutynowo blokowane i usuwane zgodnie z przepisami prawnymi.

5. Prawa osoby dotknięteja) rawo do potwierdzenia


Osoba dotknięta ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, zwrócić się do administratora o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.Jeżeli osoba dotknięta chce skorzystać z tego potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, w dowolnym momencie, uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, do bezpłatnego uzyskania od administratora informacji na temat przechowywanych danych osobowych na jego temat oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekaże osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:
- Cele przetwarzania
- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
- Odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
- Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
- Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
- Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
- Jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
- istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania danych.
Ponadto osoba dotyczącej przetwarzanie danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.
Jeżeli osoba dotyczącej przetwarzanie danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba ta ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, również za pomocą oświadczenia uzupełniającego - na życzenie.
Jeżeli osoba dotyczącej przetwarzanie danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do anulowania (prawo do bycia zapomnianym)


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:
- Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetworzone, co do których nie są już potrzebne.
- Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której prowadzono przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie ogólnego RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania.
- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (1) RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (2) RODO.
- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
- Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
- Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli jedna z powyższych przyczyn jest prawidłowa, a osoba zainteresowana chce rozpocząć usunięcie danych osobowych przechowywanych w app smart GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik app smart GmbH dopilnuje, aby wniosek o usunięcie został natychmiast wypełniony.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez app smart GmbH i jeśli nasza firma jest odpowiedzialna za usunięcie danych osobowych zgodnie z Art. 17 § 1 DS-GVO, app smart GmbH podejmie odpowiednie kroki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba której dotyczą dane wystąpiła z wnioskiem, aby inni administratorzy danych usunęli wszelkie linki lub kopie, lub replikacje tych danych osobowych o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik app smart GmbH zorganizuje wszystko co konieczne w tym indywidualnym przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania


Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:
- Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
- Osoba której przetwarzane dane dotyczą ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej są ważniejsze niż interesy osoby której dane te dotyczą.
Jeżeli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba której dane dotyczą pragnie poprosić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych w app smart GmbH, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie. Pracownik app smart GmbH zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

f) Możliwość przenoszenia danych


Każda osoba,której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania tych danych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie.Ma również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej, bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przewidzianej w Art. 6 ust.1 (a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur,chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej przekazanej administratorowi.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i jeżeli nie ma to wpływu na prawa i wolność innych osób.
Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem app smart GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych,z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, ma prawo przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jej danych osobowych. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
App smart GmbH nie przetwarza danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić, że istnieją zasadne i uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie to jest stwierdzeniem, działaniem lub obroną roszczeń prawnych.
Jeżeli app smart GmbH przetwarza dane osobowe w celu obsługi marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z takim bezpośrednim marketingiem. Jeśli osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się app smart GmbH wobec przetwarzania jej danych w celach marketingu bezpośredniego, app smart GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tego typu celów.
Ponadto osoba której dotyczy przetwarzanie danych, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji,zgodnie z Art. 89 par. 1 DS GMO ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba której przetwarzanie danych dotyczy, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem app smart GmbH lub innym pracownikiem. Osoba ta może również bezpłatnie, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) decyzje automatyczne podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku, w tym profilowanie


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, tak jak przyznaje to prawodawca europejski, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco je narusza; chyba że decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, app smart GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez kontrolera, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

6. Polityka prywatności w zakresie używania i korzystania z Facebooka


Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa
Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.
Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba, której przetwarzanie danych dotyczy mieszka poza USA lub Kanadą, to Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie przez odpowiedni składnik Facebooka powoduje pobranie reprezentatywnego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.
Jeżeli osoba której przetwarzanie danych dotyczy jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretne podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli dana osoba dodaje komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka danej osoby i zapisuje te dane osobowe.
Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie prześle takich informacji do Facebooka, może
jednak tego dokonać poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wejściem na naszą stronę internetową.
Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych na Facebooku. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych na Facebooku.

7. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące używania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)


Kontroler zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Między innymi usługa analizy sieci zbiera dane, na którą stronę internetową osoba trafiła (tzw. osoby odsyłające), do której podstrony strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i na jak długo podczas pobytu była oglądana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.
Firma obsługująca komponent Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Kontroler wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adresy IP dostępu do Internetu osoby, której dane dotyczą, zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.
Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny..Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny, a moduł Google Analytics został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby której dane dotyczą jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych
osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwiają śledzenie prowizji.
Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.
Osoba, której dotyczy przechowywanie danych może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zapobiec ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i uniemożliwiać ich gromadzenie w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba ta musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność.Jeśli system informatyczny osoby której dane dotyczą zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w jej obszarze kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki.
Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie ​https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.​

8. Forma płatności: Polityka prywatności Klarna jako płatność


Kontroler ma zintegrowane komponenty Klarna na tej stronie. Klarna jest dostawcą internetowych usług płatniczych, który umożliwia dokonywanie zakupów na koncie lub elastycznych płatności ratalnych. Ponadto Klarna oferuje inne usługi, takie jak ochrona kupujących lub kontrole tożsamości i kredytów.

Operatorem firmy Klarna jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze "zakup na koncie" lub "zakup ratalny" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby, zostaną automatycznie przesłane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego lub w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej.
Dane osobowe przesyłane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, a także inne dane wymagane do przetworzenia rachunku lub raty kredytu. W celu wykonania umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. W szczególności może istnieć wzajemna wymiana informacji dotyczących płatności, takich jak dane bankowe, numer karty, data wygaśnięcia i kod CVC, liczba pozycji, numer artykułu, dane dotyczące towarów i usług, ceny i podatki, informacje o wcześniejszych działaniach zakupowych lub inne informacje na temat sytuacji finansowej danej osoby.
Celem przekazywania danych jest w szczególności weryfikacja tożsamości, administracja płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Klarnie dane osobowe, w szczególności jeżeli istnieje uzasadnione zainteresowanie przeniesieniem. Dane osobowe wymieniane między Klarną a kontrolerem są przekazywane Klarnie do biur informacji kredytowej. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Klarna przenosi również dane osobowe do firm stowarzyszonych (Grupa Klarna) oraz usługodawców lub podwykonawców, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zleceniu.
W celu podjęcia decyzji o ustanowieniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego, Klarna gromadzi i wykorzystuje dane i informacje dotyczące wcześniejszych zachowań płatniczych osoby której dane dotyczą, a także wartości prawdopodobieństwa ich zachowania w przyszłości (tzw. Scoring). Obliczanie punktacji odbywa się na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przeciwko Klarna. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Polityka prywatności obowiązująca w firmie Klarna znajduje się na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_en/data_protection.pdf.​

9. Płatność: Polityka prywatności PayPal jako płatność


Kontroler posiada zintegrowane komponenty z serwisu PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi rachunkami prywatnymi lub biznesowymi.

Ponadto PayPal ma możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. System PayPal umożliwia inicjowanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przyjmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.
Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.
Jeżeli osoba której dane dotyczą wybierze opcję "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby, zostaną automatycznie przesłane do serwisu PayPal. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.
Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. W celu wykonania umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.
Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Kontroler dostarczy PayPal dane osobowe, w szczególności jeśli istnieje uzasadnione zainteresowanie transferem. Dane osobowe wymieniane między systemem PayPal a kontrolerem mogą być przekazywane przez PayPal do agencji raportujących. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Firma PayPal może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług lub podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zleceniu.
Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Polityka prywatności firmy PayPal jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.​

10. Metoda płatności: Polityka prywatności dla Sofortüberweisung jako płatności


Kontroler ma zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie. Sofortüberweisung to usługa płatnicza umożliwiająca bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung stanowi techniczną procedurę, za pośrednictwem której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Umożliwia to handlowcom dostarczanie towarów, usług lub pobrań do klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.
Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą wybiera "Sofortüberweisung" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Po wybraniu tej opcji płatności osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.
Podczas zakupu przez Sofortüberweisung kupujący przekazuje PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung następnie dokonuje przelewu do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu stanu konta i wyszukaniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Wykonanie transakcji finansowej jest następnie automatycznie przekazywane do sprzedawcy internetowego.
Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności.Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Sofortüberweisung inne dane osobowe, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w przeniesieniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem danych mogą, w pewnych okolicznościach, zostać przekazane biurom informacji kredytowej przez Sofortüberweisung. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.
Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe do firm powiązanych i usługodawców lub podwykonawców, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w zleceniu.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.
Odpowiednie przepisy Sofortüberweisung dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie ​https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.​

11. Podstawa prawna przetwarzania


Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia,
przetwarzanie opiera się na: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej.Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d oparte są na RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I lit. f Bazują na DS-GMO. Na tej podstawie prawnej, operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby osoba której dane dotyczą była klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie, RODO).

12. Korzystne interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią


Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f i jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

13. Czas przechowywania danych osobowych


Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

14. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby której dane dotyczą w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia


Wyjaśniliśmy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba której dane dotyczą przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone.
Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zamknięta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz
pracownik poinformuje osobę indywidualnie w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku dostarczenia danych osobowych.

15. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji


Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.